Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

KONTAKTY

BLUE TRADE, s.r.o.
Dolní novosadská 750/67a
779 00 Olomouc - Nové Sady
tel: +420 739 294 236
eshop(a)bluetrade.cz

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 2 690 Kč
skladem
naše cena 23 990 Kč
skladem
naše cena 33 990 Kč
skladem

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOP

 

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména
práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito
obchodními podmínkami (dále jen "Obchodní podmínky").


1
Definice

1.1
V těchto Obchodních podmínkách.

1.1.1
"E-shop"
znamená počítačový program - internetovou aplikaci, která je
dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy
www.bluetrade-eshop.cz , jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a
objednání zboží Uživatelem;
"Kupní smlouva"
znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl.
Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem, jako prodávajícím, a
Uživatelem, jako kupujícím, prostřednictvím E-shopu;

1.1.2
"Nákupní košík"
znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná
aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském
prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou
množství vybraného Zboží;

1.1.3
"Občanský zákoník"
znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v účinném znění;
"Provozovatel"
znamená společnost BLUE TRADE s.r.o. , IČO: 27777898 ,
se sídlem Dolní novosadská 750/67a, 779 00 Olomouc - Nové Sady ;

1.1.4
"Přístupové údaje"
znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu
přiřazené heslo vložené Uživatelem do databáze E-shopu při Registraci;

1.1.5
"Registrace"
znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze E-
shopu, a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském
rozhraní E-shopu a Přístupových údajů a jejich následným uložením do
databáze E-shopu;

1.1.6
"Spotřebitel"
znamená Uživatele - člověka, který mimo rámec své
podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého
povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;

1.1.7
"Uživatel"
znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá
E-shop;

1.1.8
"Uživatelský účet"
znamená část E-shopu, která je každému jednomu
Uživateli zřízena Registrací (tj. je pro každého Uživatele unikátní) a
zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;

1.1.9
"Zboží"
znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli
prostřednictvím E-shopu a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této
věci;

2
Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy

2.1
Provozovatel uzavírá smlouvy, jejich předmětem je poskytování služeb a
smlouvy, podle nichž je autorsky chráněný digitální obsah dodáván na
CD/DVD, event. jiném nosiči.

2.2
Ohledně ceny Zboží a nákladů na dopravu a dalších poplatků platí, že:
V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence
sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak.
Ceny poskytovaného zboží, poskytovaných služeb a licenčního obsahu jsou
na webu uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených
zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené
metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Součástí dohodnuté ceny
nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel
vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením
dohodnuté ceny; takové náklady hradí výlučně Uživatel.
V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel náklady spojené s
navrácením Zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku
komunikace na dálku, náklady za navrácení Zboží, jestliže toto zboží nemůže
být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

2.3
V případě, že předmětem smlouvy bude dodání digitálního obsahu, který
nebude dodán na hmotném nosiči, dává Spotřebitel výslovný souhlas s tím,
aby tento obsah byl dodán před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od
smlouvy.

2.4
Pro odstoupení od smlouvy platí, že:

2.4.1
Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo
od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V
případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání
několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží.
Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu)
odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.

2.4.2
Odstoupení od smlouvy zašlete na svůj náklad Provozovateli na adresu Dolní
novosadská 750/67a, 779 00 Olomouc - Nové Sady.

2.4.3
Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode
dne, kdy došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat zpět
Provozovateli nebo je předat na adrese provozovny nebo sídla
Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou i pokud bude Zboží
odesláno Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.

2.4.4
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
o poskytování služeb, které Provozovatel splnil s předchozím výslovným
souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, tj.
digitálního obsahu na hmotném nosiči, pokud porušil jeho původní obal;
o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl
dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty
pro odstoupení od smlouvy;

2.4.5
Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení
od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již
začalo.

2.4.6
Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo
svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být
ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné důvody.

2.4.7
Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrátí
Provozovateli poškozené a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou
odstraněna originální označení Zboží (tj. cedulky, nálepky apod.), je
Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do
původního stavu.

2.4.8
Formulář pro odstoupení od Kupní Smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto
Obchodních podmínek.

2.5
Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku
nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení
se s povahou a vlastnostmi daného Zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.6
Provozovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností
spotřebitelů. V případě stížnosti se mohou Spotřebitelé bezplatně obrátit na
příslušného pracovníka Provozovatele prostřednictvím emailové adresy
eshop@bluetrade.cz . Lze se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo
státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti
spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními
předpisy.

 

Formuláře ke stažení

 

Obchodní podmínky

Odstoupení od smlouvy